Opzet onderzoek

1. Het onderzoek

Monitoren van onderzoeksresultaten is een belangrijk doel.

Lees meer

Monitoronderzoek

Continuïteit van de resultaten is belangrijk voor het onderzoek. De onderzoeksopzet en de vragenlijst van het onderzoek worden daarom zo constant mogelijk gehouden. Dit om vergelijkingen tussen de jaren mogelijk te maken. Aanpassingen kunnen bijvoorbeeld worden ingegeven door wijziging van processen binnen de Belastingdienst, de actualiteit, of de beleving van de respondent..

De Fiscale Monitor meet over een groot aantal onderwerpen op hoofdlijnen de tevredenheid en het gerapporteerd gedrag. De gebeurtenissen of het gebruik van de producten waar men een oordeel over geeft, kunnen in een aantal gevallen al maanden geleden zijn. Daarom zijn de resultaten van dit onderzoek als imago-onderzoek te karakteriseren.

Veldwerk 

Het onderzoek is uitgevoerd via online vragenlijsten. Het veldwerk is in de periode 23 april – 1 juni 2018 uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions te Amsterdam.

Lees minder

2. Zes doelgroepen

In het onderzoek worden zes doelgroepen onderscheiden.

Lees meer

De zes doelgroepen zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 1. Burgers
  a. Particulieren
  b. Toeslaggerechtigden
 2. Zakelijke doelgroepen 
  a. Ondernemingen
  b. Douaneklanten
  c. Fiscaal Dienstverleners
  d. Toeslagen Intermediairs

Burgers

Deze doelgroep is afkomstig uit het onderzoekspanel van PanelClix. PanelClix is voor dit deel van het onderzoek ingeschakeld door DESAN. Dit panel bestaat uit meer dan 150.000 online respondenten. Binnen dit panel heeft eerst een screening  plaatsgevonden. Daarbij is gevraagd of men de afgelopen twaalf maanden belastingaangifte heeft gedaan en welke toeslagen men ontvangt.

Steekproefomvang burgers
Na de screening binnen het onderzoekspanel , is er een representatieve steekproef van burgers getrokken.

Aantal geslaagde enquêtes:Totaal
Particulieren 700
Toeslaggerechtigden 900
- Zorgtoeslag243
- Huurtoeslag222
- Kinderopvangtoeslag214
- Kindgebonden budget221

Zakelijke doelgroepen 

Kleine bedrijven (bedrijven met 0-4 werknemers, inclusief starters) en Fiscaal Dienstverleners (1-5 werknemers) hebben een brief met link naar de vragenlijst ontvangen. 
De overige, grotere, bedrijven zijn eerst telefonisch gescreend. In de telefonische screening wordt de juiste contactpersoon vastgelegd, evenals het adres en e-mailadres. Als men mee wil werken, krijgt men per e-mail een link naar de vragenlijst toegestuurd.

De doelgroepen Ondernemingen, Douaneklanten, Fiscaal Dienstverleners en Toeslagen Intermediairs zijn via aselecte steekproeven uit bestanden van de Belastingdienst getrokken. Deze steekproeven zijn door DESAN verrijkt met telefoonnummers.

Aantal geslaagde enquêtes:Totaal
Ondernemingen955
- Starters (<3 jaar)248
- Bedrijven (>3 jaar)707
Douaneklanten681
- AEO gecertificeerden439
- Expediteurs61
- Groepsgewijs181
Fiscaal Dienstverleners433
- 1-5 werknemers253
- 6 of meer werknemers180
Toeslagen Intermediairs290
- Huurtoeslag36
- Kinderopvangtoeslag86
- Onbekend168


Voor het gehele onderzoek geldt dat respondenten slechts één keer (in de verschillende steekproeven) mee mogen doen. Lees minder

3: Verwerking van de resultaten

Na het verzamelen van de gegevens, worden de resultaten verwerkt.

Lees meer

Weging en respons 

De resultaten zijn per doelgroep herwogen naar populatiecijfers. Daarnaast is ook een weegfactor toegevoegd die iedere doelgroep hetzelfde gewicht geeft. In het gemiddelde totaalcijfer per jaar telt iedere afzonderlijke doelgroep even zwaar mee.

De respons voor de groep Toeslagen Intermediairs is 27%, voor de Fiscaal Dienstverleners 19% en voor Douaneklanten 32%. De respons is met 6% het laagst voor de groep Ondernemingen.

De respons in de doelgroepen Particulieren en Toeslaggerechtigden is eigenlijk niet goed vast te stellen. Er is voor deze doelgroepen gebruik gemaakt van een onderzoekspanel, waarbij iedereen zich bereid heeft verklaard mee te werken aan onderzoek. Bovendien zijn er een aantal screeningsvragen gesteld om vast te stellen of we met de juiste personen te maken hebben (heeft men belastingaangifte gedaan of ontvangt men een toeslag). 

Aanvullend onderzoek en verdieping 

De resultaten worden standaard gepresenteerd naar doelgroep en voor zover mogelijk in de tijd. De Belastingdienst voert naast de Fiscale Monitor, nog meer onderzoeken uit. Indien relevant vindt u de kernresultaten van deze onderzoeken onder het kopje ‘Aanvullend onderzoek’.


In de rapportage staat op enkele plekken onder het kopje ‘Verdieping’ een uitsplitsing van bepaalde resultaten naar subdoelgroepen. Onder ‘Verdieping’ staat ook vermeld als de basis van de resultaten klein is (dat wil zeggen: als het aantal ondervraagden in een doelgroep dusdanig klein is, dat de resultaten louter als indicatief bekeken mogen worden). Lees minder