| Zoek opnieuw

3: Verwerking van de resultaten

Weging en respons 

De resultaten zijn per doelgroep herwogen naar populatiecijfers. Daarnaast is ook een weegfactor toegevoegd die iedere doelgroep hetzelfde gewicht geeft. In het gemiddelde totaalcijfer per jaar telt iedere afzonderlijke doelgroep even zwaar mee.

De respons voor de groep Toeslagen Intermediairs is 27%, voor de Fiscaal Dienstverleners 19% en voor Douaneklanten 32%. De respons is met 6% het laagst voor de groep Ondernemingen.

De respons in de doelgroepen Particulieren en Toeslaggerechtigden is eigenlijk niet goed vast te stellen. Er is voor deze doelgroepen gebruik gemaakt van een onderzoekspanel, waarbij iedereen zich bereid heeft verklaard mee te werken aan onderzoek. Bovendien zijn er een aantal screeningsvragen gesteld om vast te stellen of we met de juiste personen te maken hebben (heeft men belastingaangifte gedaan of ontvangt men een toeslag). 

Aanvullend onderzoek en verdieping 

De resultaten worden standaard gepresenteerd naar doelgroep en voor zover mogelijk in de tijd. De Belastingdienst voert naast de Fiscale Monitor, nog meer onderzoeken uit. Indien relevant vindt u de kernresultaten van deze onderzoeken onder het kopje ‘Aanvullend onderzoek’.


In de rapportage staat op enkele plekken onder het kopje ‘Verdieping’ een uitsplitsing van bepaalde resultaten naar subdoelgroepen. Onder ‘Verdieping’ staat ook vermeld als de basis van de resultaten klein is (dat wil zeggen: als het aantal ondervraagden in een doelgroep dusdanig klein is, dat de resultaten louter als indicatief bekeken mogen worden).