15 resultaten gevonden die voldoen aan uw selectie

Hulp bij aangifte: Particulieren

Van de Particulieren doet 58% geheel zelfstandig aangifte, besteedt 21% de aangifte volledig uit en vult 18% de aangifte samen met iemand in. Een klein deel vraagt alleen advies (3%).

Duidelijkheid aangifteprogramma

Zowel Particulieren (92%) als Fiscaal Dienstverleners (98%) vinden het aangifteprogramma (zeer) duidelijk tot neutraal.

Van wie hulp bij belastingaangifte Particulieren

Particuliere belastingplichtigen die hulp vragen doen dit voornamelijk bij een belastingadviseur/consulent (40%) of familie, vrienden of buren (29%).

Reden hulp bij belastingaangifte Particulieren

De belangrijkste reden voor Particulieren om hulp in te roepen is om zeker te willen weten dat de aangifte goed wordt ingevuld (54%), 16% vraagt hulp bij de aangifte omdat zij zelf invullen te ingewikkeld vinden.

Alternatief indien geen hulp bij aangifte

Indien er geen hulp bij aangifte mogelijk zou zijn, denkt 88% neutraal tot (zeer) goed in staat te zijn om een alternatief te vinden.

Alternatieven indien geen hulp bij aangifte

Indien er geen hulp bij aangifte mogelijk zou zijn, zou 29% hulp inschakelen vanuit het sociale netwerk, 29% op zoek gaan naar een (andere) fiscaal adviseur en 26% gaat zelf de belastingzaken regelen.

Wijze van indienen aangifte

Van de particuliere aangevers zegt 84% de online-aangifte te hebben gebruikt, 6% de aangifte-app en 2% een papieren aangiftebiljet. De overige 7% zegt te hebben uitbesteed.

Houding tegenover Vooraf Ingevulde Aangifte

Van de particuliere belastingplichtigen die elektronisch aangifte doen, staat 96% neutraal tot (zeer) positief tegenover de vooraf ingevulde aangifte.

Tevredenheid Vooraf Ingevulde Aangifte

Van de Particulieren die bij het invullen van hun aangifte gebruik hebben gemaakt van de vooraf ingevulde gegevens, is 96% (zeer) tevreden tot neutraal.

Duidelijkheid aangifteformulier

VRAAG: In hoeverre vindt u het aangifteformulier duidelijk?